رضا کیایی

توافقی

رق- ابزاردقيق(دانشجويان فني و اشخاصي كه متقاضي آشنايي با سنسورهاي دما، فشا، سطح ، جريان ، سرعت و … و همچنين تجهيزات و فرآيندها در صنايع مختلف ميباشند )
سيستم هاي اعلان و اطفاي حريق ( استفاده كنندگان سيستمهاي مذكور در آپارتمانها، كارخانجات و اماكن آموزشي و …)
آشنايي با انرژي هاي تجديد پذير( دانشجويان فني و استفاده كنندگان توربين هاي بادي، سلولهاي خورشيدي، جزر و مد درياها، هيدروژني و